- Download preek als PDF bestand    (Klik hier voor grote letter)
 - Download liturgie als PDF bestand
 - Download PowerPoint presentatie
 
- Terug naar menu


Tips voor de (voor)lezer.

ALGEMEEN
1. Lees als preeklezer vooraf het menu Informatie over Contact, Tekstkeuze e.a.

2. De cijfers tussen [ ] in de tekst, zijn alleen van belang wanneer men gebruik maakt van beamer-ondersteuning. Lees in dat geval als verzorger van de beamer vooraf in het menu Informatie : ,,De powerpoint presentatie''.

Liturgie.

Morgendienst
Votum, zegengroet, amen
Zingen: Psalm 103:1 (Gezegend is God die ons leven verlost uit het graf)
Wet van de HERE
Zingen: Psalm 103:3,4 (God doet ons niet naar alles wat wij deden)
Gebed
Lezing van de Heidelbergse Catechismus zondagen 2-3
Zingen: Psalm 51:3 (Zie op mij neer in uw barmhartigheid)
Schriftlezingen en antwoordliederen:
Genesis 1,26-31 en 3,1-10 (Hoe de menselijke geschiedenis is begonnen)
Psalm 51:4 (Doe weg mijn kwaad)
Handelingen 17,16-31 (Hoe Paulus de mensen in Athene bepaalt bij dit begin van de menselijke geschiedenis)
Psalm 51:5 (Schenk mij uw Geest, dan zal ik zondaars op uw wegen leiden)
Preek over zondag 2-4 (Onze ellende)
Zingen: Liedboek 435(:1-5) (Leid door Christus Adams zonen uit de kerker van hun eigenzinnigheid)
Dankzeggingen en gebeden
Collecte
Zingen: Psalm 103:6,7 (In een sterfelijke wereld zien wij het lichtend spoor van Gods barmhartigheid)
Zegen

Middagdienst
Votum, zegengroet, amen
Zingen: Psalm 103:1 (Gezegend is God die ons leven verlost uit het graf)
Gebed
Lezing van de Heidelbergse Catechismus zondagen 2-3
Zingen: Psalm 51:3 (Zie op mij neer in uw barmhartigheid)
Schriftlezingen en antwoordliederen:
Genesis 1,26-31 en 3,1-10 (Hoe de menselijke geschiedenis is begonnen)
Psalm 51:4 (Doe weg mijn kwaad)
Handelingen 17,16-31 (Hoe Paulus de mensen in Athene bepaalt bij dit begin van de menselijke geschiedenis)
Psalm 51:5 (Schenk mij uw Geest, dan zal ik zondaars op uw wegen leiden)
Preek over zondag 2-4 (Onze ellende)
Zingen: Liedboek 435(:1-5) (Leid door Christus Adams zonen uit de kerker van hun eigenzinnigheid)
Dankzeggingen en gebeden
Apostolische geloofsbelijdenis
Zingen: GK-2006 Lied 78:2 ('k Lag machteloos gebonden, Gij komt en maakt mij vrij)
Collecte
Zingen: Psalm 103:6,7 (In een sterfelijke wereld zien wij het lichtend spoor van Gods barmhartigheid)
Zegen

Preek over: Zondag 02-03

Wilt u voorlezing van deze preek in uw gemeente even melden via contact@vanbruggenpreken.nl?
______________________________


IN DE WERELD VAN ADAM EN EVA
Zondag 2-3: De kennis van onze ellende

[1]


Gemeente van onze Here Jezus Christus,

In de kathedraal te Gent is een beroemd altaarstuk te bewonderen van de gebroeders Van Eyck. Het wordt vaak genoemd: ,,Het lam Gods´´. [2]

Het toont ons de hele bonte middeleeuwse wereld van hoog tot laag.
Midden in de weiden en tussen de bloemen van Gods Vlaanderen.
We zien ook de heiligen van weleer: moeder Maria, Johannes de Doper, de apostelen.
Het middelpunt is het Lam van God, staande als geslacht.
En alle levenden aanbidden Hem uit wie het water van het leven uitgaat in de wereld.

Een beetje schokkend en heel opvallend zijn bij dit magnifieke altaarstuk de beide buitenste panelen.
Daar zien we aan de ene zijde Adam, aan de andere zijde Eva.
Levensgroot, niet gekleed zoals alle anderen, niet versierd zoals velen op het doek, maar door hun afmetingen overheersend.
Het lijkt wel alsof het hele rijke schilderij zich afspeelt tussen die twee grote, vrijwel naakte gestalten aan weerszijden. [3]

Zonder die Adam en Eva zou het altaarstuk misschien nog wel mooier zijn.
We zouden hen niet gemist hebben. Eigenlijk komen we helemaal niet voor hén in deze kerk in Gent.
Toch staan ze er nadrukkelijk: de twee eerste mensen,
Je moet er wel naar kijken wanneer je het Lam in het midden wilt zien.

*

Vandaag is dat ook hier in de kerk zo.
Wij komen hier niet voor Adam en Eva.
Wij komen hier voor Christus.

Mensen komen naar de kerk om voor zichzelf en hun geliefden troost te vinden en uitzicht en wegwijzing.
En die is hier ook.
In doop en avondmaal.
In het evangelie over Jezus Christus.
Onze catechismus is begonnen in Zondag 1 met het Lam Gods.
Onze enige troost is dat wij het eigendom zijn van Jezus Christus.
In die eerste zondag is eigenlijk alles begrepen.
Het lam, de schepping, de mensheid, de apostelen, het water van het leven.
Zondag 1 is een kleurrijk altaarstuk, vooraan in ons leerboek.

En vanouds wordt die rijkdom van Christus in de algemene, christelijke kerk uitgewerkt door de drie zuilen van onze leer.
De twaalf artikelen, het Credo, bieden de troost van het geloof in de drieënige God en het eeuwige leven.
De tien geboden, de wet, biedt ons de wegwijzing naar een goed en heilig leven, een gelukkig bestaan.
En het gebed, het Onze Vader, geeft uitzicht op de hemel, hoop en vertrouwen.
De panelen van de catechismus bestaan grotendeels uit de uitgeschilderde beelden van geloof, gebod en gebed.

*

Maar voordat we daaraan toe zijn in de catechismus, staan we in zondag 2-4 eerst opeens voor die twee zijpanelen: Adam en Eva, onze voorouders.

Zij worden in antwoord 7 met name genoemd. Daar lezen we ,,dat de verdorven aard van de mens´´ te wijten is aan ,,de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, want daar werd onze natuur zo verdorven, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden´´.

Onze eerste voorouders komen ook ter sprake in antwoord 6 en antwoord 9. We horen in antwoord 6 dat God ,,de mens´´ (dat is Adam) ,,goed en naar zijn beeld heeft geschapen, dat wil zeggen: in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat Adam met Eva zijn Schepper naar waarheid zou kennen, liefhebben en met Hem in de eeuwige heerlijkheid leven zou, om Hem te loven en te prijzen´´. Dat was de start en het levensperspectief van onze eerste voorouders. De mensheid is anders begonnen in het paradijs dan zij er nu uitziet. Vandaag is er in de mensheid veel ongerechtigheid en onheiligheid, miskenning van God en haat tegen Hem. En het levensuitzicht is niet meer gericht op het eeuwige leven. Eerst, aan het begin was dit héél anders! Het begon niet met egoïsme en vandalisme, volkerenmoord en huwelijksverdriet. Het begon in het huis van onze allereerste ouders met muziek en liefde en een hemelsblauwe toekomst.

Ook in antwoord 9 horen we weer over dat begin: ,,God heeft de mens Adam met Eva zo geschapen dat zij dit konden doen, maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen, op ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd´´. Het is met de familie van Adam en Eva heel anders geworden dan God bedoelde. Dat is te wijten aan het luisteren naar de duivel, de influistering van het kwaad, en aan expres niet meer willen weten van God en zijn liefde.

Juist omdat God anders is begonnen met ons als mensheid, daarom is er nu ook zijn toorn en boosheid over ons. Antwoord 10 en 11 wijzen op de afkeer die God heeft van liefdeloosheid en moedwillig kwaad. Hoe zou Hij die liefde is, niet boos worden over liefdeloos omgaan met elkaar? Zou dat Hem koud laten? Gelukkig niet. Maar de keerzijde daarvan is dat wij als mensen te maken krijgen met een God die onze menselijke familie dreigt met straf en ondergang. Zó zijn we het niet waard om de aarde te blijven bewonen: we ontwrichten en vervuilen haar immers voortdurend!

*

We kunnen deze start met Adam en Eva en hun afdwaling niet achteloos terzijde schuiven alsof wij daar niet mee te maken hadden. In zondag 2 (de antwoorden 3,4 en 5) wordt ons voorgehouden dat wij ook zelf niet voldoen aan de regel van liefde voor God en naaste. Misschien denken we dat wel in zelfvoldaanheid. Maar laten we eens rechtspraak houden met uw kinderen, uw man of vrouw, uw buren en vrienden erbij en samen met alle hulpbehoevenden die van uw daadwerkelijke en financiële steun afhankelijk zijn. Zou u dan durven opstaan om te zeggen: ,,Ik heb iedereen volmaakt liefgehad, ik ben maximaal tegemoet gekomen aan de noden in mijn omgeving en in de wereld´´? Bent u niet bang dat er toch mensen zullen opstaan en tegen u getuigen dat u zo volmaakt niet bent?! Zo blijkt dat de geschiedenis van Adam en Eva zich voortzet in onszelf.

In het voorportaal van de catechismus hangen ze levensgroot en naakt: onze eerste voorouders Adam en Eva.
Wij moeten daar bij langs.
Het is ónze geschiedenis.
Het heeft alles te maken met het Lam in het midden.

Het altaarstuk te Gent, het leerboek uit Heidelberg: ze dwingen ons om te kijken naar Adam en Eva.

*

Wanneer we eerlijk zijn, komen we daarvoor niet in de kerk.
Het lijkt een omweg.
Kan het er niet zonder?

*

In de laatste eeuwen wil de christenheid het in grote delen zonder die zijpanelen van Adam en Eva, zonder Genesis 1-3, zonder het inleidende stuk van de catechismus.
Je kunt toch wel christen zijn zonder in Adam als eerste voorouder te geloven?
De evolutie heeft ons toch anders geleerd?
Genesis 1-3 is volgens velen toch een mythe? [4]

Veel christenen willen nog wel over Jezus horen, maar niet meer over Adam.
Daar zijn ze te groot, te modern voor geworden.
Het lijkt ons trouwens allemaal niet meer zo nodig om bij evangelisatie ook over Adam te spreken: het gaat toch om Christus en die gekruisigd? Het gaat toch om de moderne mens die troost zoekt? Het gaat toch om ons eigen gevoel? Waarom zouden we mensen nog lastig vallen met een Adam en een Eva.
Laat die maar in de middeleeuwen, bij de gebroeders Van Eyck en in het vroegere Heidelberg.

*

Maar kijk nu eens naar Paulus in Athene. [5.1]

We lazen zijn rede in Handelingen 17.
Het was voor Paulus een spannend moment.
Hij stond nu niet in een synagoge, maar midden tussen de heidenen en de filosofen.
De Areopagieten kenden zijn ,,joodse´´ bijbel niet: zij zijn vol van de geleerdheid van de mensen.
Zij dienen ook vele goden en hebben zelfs een altaar voor de onbekende god.
Dit is het toppunt van tolerantie en openheid.
Eigenlijk is Athene heel modern. [5.2]

Hoe moet Paulus nu tot zulke mensen gaan spreken?
Zou het niet het beste zijn dat hij zich concentreert op mensgerichte concrete hulp en een oproep tot naastenliefde?
Het lijkt in ieder geval niet de plaats om terug te gaan naar de bijbelse figuur van Adam die ze in Athene helemaal niet kennen.

Toch gaat Pls NotaBene juist hier temidden van de geleerden en wijzen en rijken spreken over Adam.
We lezen in Handelingen 17,26: ,,God heeft uit één enkele het hele menselijke geslacht gemaakt om op de hele oppervlakte van de aarde te wonen´´. [5.3]

Het staat hier maar kort. Handelingen biedt samenvattingen van redevoeringen. We mogen aannemen dat Paulus wat uitvoeriger heeft stilgestaan bij Adam en Eva als eerste voorouders waaruit alle mensen zijn geboren.

En Paulus verbindt daar ook iets aan. God stond met die éne Adam aan het begin en liet daaruit alle mensen voortkomen ,,opdat zij God zouden zoeken of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons.´´ [5.4]
Zoekend waren ze in Athene, net als in de moderne tijd.
Vooral zoekend, niet gelovend.
Maar dit zoekende en wijsgerige Athene moet eerst terug naar Adam.
Want daarmee komen ze te staan voor de éne Schepper van deze éne mens en daarna ook voor zijn éne Christus (17,31-32).

Het lijkt een omweg: van die altaren voor vele goden en van dat ,,altaar voor de onbekende god´´ naar die ,,onbekende éne voorvader´´, maar juist die éne voorvader verbindt ons aan de éne Schepper. Niet de veelheid van de volken met hun meningen en met ieder hun eigen god, is bepalend, maar de éénheid van de éne mens met één Schepper.

Deze éne Schepper is door de mensen ingeruild voor de vele goden van vele volken en vele mensen.
Pluraliteit en tolerantie worden de trefwoorden.
Mensen zijn immers als los zand: ieder met zijn eigen achtergrond en vrijheid!
Maar Paulus zegt: mensen zijn geen los zand. Ze zijn één grote familie uit één Adam en met één verantwoordelijkheid tegenover hun éne Maker.
Dit geeft Paulus de vrijmoedigheid om ook iedereen, zelfs te Athene, op te roepen tot bekering en tot geloof.

*

Is de situatie vandaag anders dan in Athene? Zouden wij moeten zwijgen over het begin van de mensheid terwijl Paulus er onomwonden over sprak op de Areopagus?
We denken misschien dat het evangelie zonder het verhaal van Adam al vreemd en moeilijk genoeg is voor moderne mensen. Ze moeten al zoveel nieuws horen uit de bijbel. Over Jezus en over Gods rijk. Zullen we in deze tijd van evolutiegeloof Genesis 1-3 maar even terzijde laten?
Vanwege de impopulariteit van deze geschiedenis?
De geschiedenis was ook impopulair in Paulus´tijd. En ze werd ongeloofwaardig gevonden. En er was veel kritiek op de bijbel van dat Joodse volk. De mensheid vond zichzelf ook toen al te groot voor dat Oude Boek van Mozes en van Israëls God.
Toch schaamt Paulus zich niet voor dat evangelie. Het evangelie van de Mensenredder begint met de oproep om terug te keren tot de menselijke familie die God heeft geschapen. [6.1]

*

Maar laten we nu eens de vraag stellen, waaróm er vandaag eigenlijk zo´n aversie is tegen dit teruggaan naar de éne voorouder?
Die aversie is er omdat wij niet in een familiegeschiedenis willen zitten. Omdat wij ons los willen maken van elkaar en daarmee ook van onze gemeenschappelijke Schepper. [6.2]

Tekort aan liefde voor de naaste wordt uitvergroot in tekort aan liefde voor de familie en nog verder uitvergroot in tekort aan respect en belangstelling voor onze eerste voorouders.
Want als wij gemaakt zijn als één familie, uit één voorouder, dan is die familie uiteindelijk de familie van de éne God die recht op ons heeft. Achter de éne Adam staat de éne God en Schepper.

Wanneer je aan Adam verbonden bent als nageslacht, ben je ook verbonden aan zijn Maker.
De mens heeft echter de neiging om zich te verzelfstandigen.

Hij wil zich losmaken van de geschiedenis en het verleden om alleen voor eigen rekening te leven.

*

Dan buigen we ons niet meer onder de gezamenlijke schuld, maar dan wordt het mogelijk om je tegen het verleden af te zetten. Dat gebeurt op grote schaal in onze cultuur.

Dan wordt het verleden iets om in hoogmoed tegen te schoppen. We geven af op die vroegere tijd van slavernij en onderdrukking en vrouwenmiskenning: hoe fout en ouderwets en dom waren mensen in die tijd. Daar zetten we ons tegen af. Het verleden heeft schuld, wij niet.
En in het heden schrijven we veel mensen af als fout of links of rechts enz. Die ánderen hebben schuld, wij niet. [6.3]

Overblijvend zijn dan de moderne ik en nog een aantal tijdgenoten.

En misschien willen wij dan wel eens een troostend religieus woord horen van rust. Het gevoel wil ook iets.

Maar het stoort ons eigenlijk geweldig in ons zelfrechtvaardigende kleine wereldje van onszelf wanneer dat zou worden opengebroken door het appel op een voorvader van álle mensen, ook die vroegeren en ook allen in de tegenwoordige tijd.

Adam doorbreekt ons zelfvoldane isolement.
Wij horen ergens bij waar we grotendeels helemaal niet mee te maken willen hebben.
Praat ons niet over de mensheid als onze familie!
Toch vraagt God dat de zelfstandig geworden verloren zonen terugkeren tot het huis van hun Vader én hun broer. [6.4]

De mensheid is Gods gezin, door Hem geschapen. Hij wil dat wij daar niet te groot voor zijn. Dat wij omkeren en tot inkeer komen.

*

De bijbel is immers heel duidelijk op dit punt.
Genesis 1-3 staat niet voor niets in het begin van de bijbel: hier begint alles! [7.1]
En deze geschiedenis wordt ook serieus genomen in het vervolg.

De geslachtsregisters in Genesis trekken de lijnen van Adam en Eva door naar alle volken. [7.2]

Jezus heet de laatste Adam.[7.3]

Jezus beroept zich op de schepping zoals deze ,,van de beginne´´ is geweest. [7.4]

In de toekomst verwachten wij het paradijs van God. [7.5]

De apostelen zeggen dat wij allemaal sterven in Adam. [7.6]

Paulus argumenteert vanuit de onderscheiden schepping van Adam en Eva enz. [7.7]God die tot ons spreekt, zet ons in de hele bijbel eerst terug in de familie. [7.8]
Wij zijn geen mens te goed.
Misdaad en volkerenmoord vinden plaats binnen onze familie.
Liefdeloosheid in huwelijken en gezinnen zijn familienieuws.
Is dát mijn familie?
Hoor ik bij die mensheid?
Ja, vanaf het paradijs, één mensheid uit énen bloede.

Door één God geschapen: één Vader is er van allen! Paulus zegt te Athne: Uit Hem krijgen wij allen leven en adem en alles (Hand.17,25b).
Paulus beroept zich zelfs op een heidense dichter (Aratus) die zei: ,,Want wij zijn ook van zijn geslacht´´.
Hij is dichtbij zijn mensheid.
Opdat wij Hem zouden zoeken en vinden.

Maar de mensheid ging afgoden maken, ontkent God, kiest eigen idealen.
Samen staan we schuldig. [8.1]

*

Zondag 2 vraagt waaruit ik mijn ellende ken.
En dan is het antwoord niet: ,,Uit de krant, van het Journaal´´.
Het antwoord is: uit de wet van GOD.
Dit antwoord vooronderstelt dat God met álle mensen te maken heeft, van allen de eerste Schepper is. En dus de wettige wetgever.
Omdat wij allen afstammen van Adam, zijn we ook allen gesteld onder de wet van onze familie-Schepper. [8.2]
Maar als mensheid zijn wij juist op grote schaal bezig, HEM te vergeten of te vervormen.
De wet van God voor de mens is juist: God liefhebben.
Maar de werkelijkheid is: atheisme, evolutiegeloof.

*

Is dit normaal? Vraagt Zondag 3.
Het antwoord is: ,,Nee, God schiep de mens naar zijn beeld, als echo.´´
Maar de hele familie is in opstand gekomen. [8.3]

*

Wanneer dit de werkelijke geschiedenis is, is er dan ook toorn van God en Straf? Dat vraagt Zondag 4.
Het antwoord is: ,,Ja, terecht is God toornig.´´
De toorn is gekomen met de dood: wij weten dat het de mens gezet is, eens te sterven.
We kunnen dat sterven wel gewoon gaan noemen en wat opsieren alsof we er niet bang voor zijn.
Maar vroeg of laat zullen we allen ervaren dat er een doem over de mensheid ligt.
God laat niet met zich spotten. Hij heeft een tijdsgrens gesteld aan het ongeloof en de onwil van de mensen.

Die toorn wordt vandaag gelukkig nog gefilterd.
Paulus zegt: ,,God heeft de tijden van onwetendheid nog door de vingers gezien´´ (Hnd. 17,30).
God is ook barmhartig.
Daarom zijn wij er nog.
Maar Hij is ook rechtvaardig.
Daarom zegt Hij: ,,Mens, waar blijf je?´´ [8.4]

*

Wanneer je in de kerk komt, zijn er de zijpanelen van Adam en Eva.
Levensgroot.
Naakt.
Onze ouders.
Zij overtraden.
En ben ik zondeloos of volmaakt in liefde tot God en mijn naaste?
Onze familiefoto is schamel.

Mensen vragen vandaag: ,,Waar is GOD gebleven?´´
Maar de grote vraag is: ,,Mens, waar bent U gebleven?´´
De stem trok onze voorouders in het paradijs uit de struiken weg: ,,Adam waar zijt gij?´´
En diezelfde stem bereikt ook u: ,,Zoon of dochter van Adam, waar ben je?´´
Wie te groot is voor zijn voorouders, is te klein voor zijn Schepper! [9]

*

Deze preek over het eerste deel van de catechismus heeft een speciale boodschap, misschien wat anders dan anders. Maar wel een boodschap die belangrijk is.
U leeft als christenen in de 21ste eeuw: u leeft in een tijd van los zand.
Een tijd waarin niemand zich verantwoordelijk voelt.
Het is ieder voor zich.
En God als toegift.

Het is juist in deze tijd voor u als christenen heel belangrijk dat u begint bij het begin.
Dat u Genesis 1-3 in uw bijbel niet overslaat.

Het is niet toevallig dat de vragen die deze hoofdstukken kunnen geven, juist in onze tijd intens gebruikt worden om de waarheid ervan te betwijfelen. Het lijkt dan om minder belangrijke dingen te gaan. Maar wanneer deze hoofdstukken minder belangrijk zouden zijn, waarom hecht men dan zoveel belang aan het ontkennen van de waarheid ervan? Men kan die strijd tegen het begin van de bijbel wel camoufleren door vooral te spreken over de ,,slang´´ (sprak deze echt of symbolisch?), maar we kunnen beter van de andere kant beginnen. Gelooft u onomwonden in de schepping van Adam en Eva als onze eerste voorouders en in uw afstamming van hen en in ons gezamenlijk delen in die geschiedenis van een gevallen mensheid? Gelooft u dat werkelijk nog? Dat is de vraag aan de moderne mens en de moderne christen.

En het is op een bepaalde manier ook de vraag van de slang: ,,Is het ook dat God gezegd heeft, Adam en Eva zijn aller ouders?´´

Laat u niet van slag brengen.
Liefde voor Jezus betekent ook dat je behoren wilt bij de familie van Adam.
Lucas voert de geslachtslijst van Jezus in Lucas 3 terug naar Adam, de zoon van God.
Jezus is de zoon van Adam, de zoon van de mens. Mensenzoon!
Hoe kunnen we Jezus belijden en gelijktijdig Genesis 1-3 in de mist zetten? [10]

*

Het heeft voor ons geestelijk leven ook een belangrijke betekenis, dat wij onze plaats in de familie kennen.
Dat maakt u nederig.
Ga met Jezus in de rij staan van Adam en Eva, Lamech en David, Petrus en Judas.
Onze familie.

Dat maakt u ook tot een bidder.
Samen met je voorgeslacht en samen met je man of vrouw en samen met je ouders en samen met je vrienden en samen met alle generaties daarboven en hier beneden.
Je bent ééntje in het geheel van God.
En vanuit dat geheel mag je roepen tot onze gezamenlijke Maker:
Kyrie Eleis! Christe Eleison!

Doe dit bewust. U bent in Christus op weg naar de nieuwe mensheid en het herstelde paradijs. U kunt het Lam van God, staande als geslacht, niet aanbidden met die nieuwe mensheid, wanneer u niet eerst met de oude mensheid u samen verootmoedigt voor de heilige troon van God die terecht toornig op ons is om wat wij bedierven en bederven.

Schamel en naakt, levensgroot, Adam en Eva.
Daar staan we.
De zijpanelen.
Niet meer het middelpunt.

Maar vanaf dat zijpaneel mogen we naar het midden kijken.
Daar staat Hij.
Het Lam.
De laatste Adam: het nieuwe middelpunt.
Onze Koning, Verlosser, Heiland.
Die ons wil terugbrengen en genezen en redden van de straf van de dood.
Daar staat Hij nu in het middelpunt waar onze eerste vader Adam eens stond.
En Hij staat daar klaar met het kleed van zijn gerechtigheid voor mensen uit Adam.
Dat is voor ons allen de enige troost in leven en sterven.

AMEN [11]


- Terug naar menu