- Download preek als PDF bestand    (Klik hier voor grote letter)
 - Download liturgie als PDF bestand
 - Download PowerPoint presentatie
 
- Terug naar menu


Tips voor de (voor)lezer.

In het menu Artikelen vindt men een bijdrage met de titel Aandacht voor Apostelen. Daarin zijn drie kleine bijdragen te vinden die kunnen dienen als ondersteunend materiaal voor een serie (lees)preken over de 12 artikelen (zondagen 9-22).ALGEMEEN

1. Lees als preeklezer vooraf het menu Informatie over Contact, Tekstkeuze e.a.

2. De cijfers tussen [ ] in de tekst, zijn alleen van belang wanneer men gebruik maakt van beamer-ondersteuning. Lees in dat geval als verzorger van de beamer vooraf in het menu Informatie : ,,De powerpoint presentatie''.


Liturgie.

Morgendienst

Votum, Zegengroet, Amen
Zingen: Psalm 47:1,3 (God vaart voor het oog met gejuich omhoog)
Wet van de HERE
Zingen: Psalm 47:4 (God alleen is Heer: geeft hem eeuwig eer)
Gebed voor de eredienst
Schriftlezing: Johannes 14:1-14 (Ik ga heen om u plaats te bereiden) en Handelingen 1:4-11 (De hemelvaart)
Zingen: GK-2006 Lied 101 (Gods gezalfde Koning gaat tot zijn hemelwoning)
Tekstlezing: HC Zondag 18
Preek over Zondag 18 (De hemelse Heiland)
Zingen: Psalm 121 (Ik sla mijn ogen op: waar komt mijn hulp vandaan?)
Dienst van de gebeden
Collecte
Zingen: Psalm 67:1 (Hij schenke ons zijn zegen)
Zegen, Amen.


Middagdienst
Votum, Zegengroet, Amen
Zingen: Psalm 47:1,3 (God vaart voor het oog met gejuich omhoog)
Gebed voor de eredienst
Schriftlezing: Johannes 14:1-14 (Ik ga heen om u plaats te bereiden) en Handelingen 1:4-11 (De hemelvaart)
Zingen: GK-2006 Lied 101 (Gods gezalfde Koning gaat tot zijn hemelwoning)
Tekstlezing: HC Zondag 18
Preek over Zondag 18 (De hemelse Heiland)
Zingen: Psalm 121 (Ik sla mijn ogen op: waar komt mijn hulp vandaan?)
Dienst van de gebeden
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 47:4 (God alleen is Heer: geeft hem eeuwig eer)
Collecte
Zingen: Psalm 67:1 (Hij schenke ons zijn zegen)
Zegen, Amen.


Preek over: Zondag 18

Wilt u voorlezing van deze preek in uw gemeente even melden via contact@vanbruggenpreken.nl?
______________________________
ONZE HEILAND HEMELHOOG[1]

Gemeente van onze Heiland, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Vandaag gaat het over Jezus┬┤ hemelvaart. [2.1]

Eerst beleden we dat Hij is neergedaald in de hel. En nu belijden we dat Hij is opgestegen naar de hemel. Dat hangt samen. Zijn neerdalen in het dodenrijk was al glorieus. En zijn opstaan op de derde dag was geen terugkeer in het aardse leven, maar een opstanding om op te varen. Maria mag Hem niet vasthouden: Hij stond op om naar de Vader te gaan. De tijd van vernedering is voorbij: nu ontvangt Jezus het loon voor zijn lijden. Glorie en eeuwig leven wacht in de hemel op Hem die geboren werd uit de maagd Maria.

Het is vooral zondag 19 waarin die hemelse glorie wordt beschreven: Jezus zit nu aan Gods rechterhand.

Eigenlijk zouden we na zondag 17 wel meteen kunnen doorgaan naar zondag 19. De hemelvaart is toch eigenlijk niet meer dan de weg naar de troon. Moeten we apart stilstaan bij die weg en bij die korte reis?

Zondag 18 wil blijkbaar niet voorbijgaan aan die overgang en staat er zelfs vrij uitvoerig bij stil. Deze zondag is van een wat andere opzet dan die over de opstanding en over het zitten aan Gods rechterhand. Meestal vraagt de catechismus direct naar de betekenis die deze dingen voor ons mogen hebben. Maar in zondag 18 gaat pas de vierde vraag over de waarde van de hemelvaart. Eerst zijn er drie vragen over het feit van die hemelvaart zelf.[2,2]

Dat is ook voor deze moderne tijd een belangrijk punt. [2.3]

We kunnen wel gemakkelijk zeggen dat Jezus naar de hemel ging. Maar hoe kun je nu in de 21ste eeuw nog geloven in een plaats die hemel heet? Je ziet die plek toch nergens? Hoe ver je ook kijkt met de telescopen, nergens zie je engelen of een troon. Waar zou Jezus moeten zijn wanneer Hij nu in de hemel is? Is dat niet een verouderde formulering? Moeten we niet zeggen dat Jezus overal kan zijn, in ieder mensenhart, maar niet in een hemel. Want waar zou die moeten wezen?

Laten we vanwege deze vragen apart stilstaan bij de weg die Jezus ging naar de hemelse troon. De brug tussen zondag 17 en zondag 19 is belangrijk. Alleen wanneer die brug er is en wanneer er een echte hemelvaart was, kunnen we ook belijden dat Jezus is opgestaan (zondag 17) en vandaag regeert vanuit de hemel (zondag 19).

Het thema voor de preek is:

ONZE HEILAND HEMELHOOG[3]

1. Hoog in de hemel
2. Dicht bij de aarde
3. Heiland voor ieder


1. Hoog in de hemel [4]

In de evangeli├źn lezen we maar heel weinig over de hemelvaart. Maar dat weinige is wel heel concreet. Antwoord 46 vat het zo voor ons samen:

,,Christus is voor de ogen van zijn discipelen van de aarde naar de hemel opgenomen┬┤┬┤[5.1]


De leerlingen stonden erbij toen Jezus opsteeg van de aarde en door een wolk aan onze ogen werd onttrokken. Elf mannen hebben het op die Olijfberg gezien: getuigen genoeg. Jezus is niet stilletjes verdwenen. Hij liet aan mensen op aarde zien waarheen Hij ging. Naar de hemel! [5.2]

De enkele keer dat mensen Hem later nog mogen zien, zien ze Hem dan ook altijd in de hemel. Stefanus die voor het Sanhedrin staat, ziet de hemel geopend en Jezus aan Gods rechterhand (Handelingen 7:56). Saulus, de vervolger, hoort op de weg naar Damascus de stem van Jezus vanuit de hemel komen (Handelingen 9:3-5): hij is zelfs dagen lang blind vanwege het hemelse licht waaruit die stem hem aansprak. En Johannes op Patmos ziet het Lam van God daarboven (Openbaring 4:1; 5:6). Hij ziet de Zoon van God tussen de kandelaren staan terwijl hij zelf ┬┤in vervoering┬┤ is (Openbaring 1:10-13).
Er is geen twijfel mogelijk: Jezus is nu hemelhoog!

*
Maar wat is hemelhoog vandaag nog waard? We kunnen in onze tijd niet voorbijgaan aan het moderne wereldbeeld dat elke gedachte aan een hemelvaart lijkt uit te sluiten. Wij belijden hier de hemelvaart van onze Heiland, maar dat moeten we ook buiten dit kerkgebouw doen. Ook wanneer mensen ons dan wat bevreemd aankijken. Hoe zo hemelvaart? We kennen vandaag wel ruimtevaart, maar daarmee lijkt de hemelvaart iets te zijn geworden van vroeger, iets van achterhaald geloof of bijgeloof.[5.3]

Wat moet je als scholier zeggen wanneer ze je vragen hoe je nu ooit in een hemel kunt geloven? Moet je je laten bang maken? Moet je in je schulp kruipen en zeggen dat die hemelvaart natuurlijk niet letterlijk is bedoeld? Niet ruimtelijk? Maar dan zouden de leerlingen van Jezus en de engelen op de Olijfberg leugenaars zijn geweest. En ook Stefanus en Saulus en Johannes op Patmos.

Het evangelie is duidelijk genoeg: Jezus is voor de ogen van zijn leerlingen van de aarde naar de hemel opgenomen!

*

Dit is natuurlijk niet te geloven wanneer je alleen maar rekent met de zichtbare wereld, zoals heel veel mensen vandaag doen. Maar het geloof rekent ook met een onzichtbare wereld. We lezen in Hebree├źn 11:1 en 3 het volgende:

,,Het geloof overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare┬┤┬┤[5.4]


Dit is het geheim van het geloof: het leert ons beseffen dat Gods wereld groter is dan onze ogen kunnen zien. Het leert je begrijpen dat er niet alleen de zichtbare wereld is die wij onderzoeken en waarin wij ruimtevaart kennen. Er is ook een voor ons onzichtbare wereld.

In al onze wetenschap en kennis komen wij maar halverwege: we kunnen alleen het zichtbare onderzoeken. En dat is lang niet alles. Er is ook de wereld van de engelen en van de duivel. Dat is de wereld die wij niet zien, maar die invloed uitoefent zonder dat wij dit kunnen nagaan of beschrijven. Er is veel dat wij met wetenschap kunnen bereiken, maar er is ook heel veel dat onbegrijpelijk blijft en onoplosbaar.

Die andere wereld, daar kun je niet heen met een ruimtevaartuig. Daar kun je alleen in worden opgenomen door een hemelvaart. Die wereld is voor ons vandaag onzichtbaar. Wij hebben daar geen ogen voor. Zij kan wel gezien worden, maar God houdt zijn handen voor onze ogen. Die wereld kan wel getoond worden. God kan zijn handen terugtrekken en onze ogen openen en dan zien we opeens engelen. En dan zie je opeens de hemel geopend. Maar dat zijn uitzonderingen. Als mensen moeten wij het doen met een beperkt gezichtsvermogen. En dus met onvolledige kennis. We zien alleen de aarde en de lucht en de ruimte, maar niet de hemel.

*

Misschien vraagt iemand nu hoe er een ongeziene hemel kan zijn in een ruimte die wij met vliegtuigen en ruimtevaartuigen doorkruisen. Ik kan die vraag niet beantwoorden, maar er valt wel iets van te zeggen. Eigenlijk zou de moderne wetenschap er juist weer alle begrip voor moeten hebben dat er ook een ongeziene hemel kan zijn. Sinds de relativiteitstheorie zijn we ons bewust geworden hoe beperkt begrippen als tijd en ruimte zijn in ons heelal. Een seconde voor ons uit kan zich wel een hele wereld bevinden die wij nooit zullen bereiken of wij zouden een seconde moeten kunnen verspringen in ons leven. Maar dat kunnen we niet. We lopen van seconde tot seconde en zien alleen de wereld van die ene seconde.

Dat er een hemel is, kunnen we alleen weten doordat God het ons zegt en door geloof. Maar God vraagt van ons niet het absurde te geloven. Waarom zou God niet een voor ons onzichtbare wereld in stand kunnen houden? Hij maakte de adembenemende ruimte rond onze aardbol. Waarom zou Hij ook niet in staat zijn om een wereld in stand te houden die wij niet kunnen zien met onze beperkte ogen en waar wij niet kunnen komen met onze voertuigen die aan de aardse ruimte zijn gebonden?

Geloven in de hemelvaart vooronderstelt geloof in een ruimtelijke hemel. En dat geloof is niet absurd. Dat geloof aanvaardt ongezien wat de Schepper van hemel en aarde zegt. Wie God gelooft hoeft de hemel niet te zien om er naar te verlangen.

*
Helaas zijn er in het Westen veel christenen die meer onder de indruk zijn van uitspraken van wetenschappers dan van het Woord van God. Hier zullen we moeten kiezen. Laat je niet opsluiten binnen de zichtbare wereld en luister niet naar hen die zeggen dat er niet m├ę├ęr kan zijn dan we zien. Wees niet bang om te geloven. Niet het geloof in een hemel is ouderwets, maar het ongeloof daarin is ouderwets, zo oud als de zondeval. Wie gelooft in wat niet gezien wordt, krijgt van God een goed getuigenis. Dat lezen we in Hebree├źn 11:2 alsvolgt:

,,Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen┬┤┬┤[5.5]


Het is voor ons als christenen in het Westen examentijd: zul je slagen voor het examen? Zul je het diploma krijgen voor mensen die meer durfden te geloven dan hun ogen konden zien? En dat vanwege hun geloof in God? Zo┬┤n diploma voor geloof is het beste diploma dat je ooit kunt halen. Het is een diploma dat misschien vandaag niet telt, maar het is een diploma dat wordt uitgereikt door de waarheid. En waarheid kan de wetenschap wel onder ogen komen!

*
Zo belijden we dat onze Heiland hoog in de hemel is. Nu. Zichtbaar voor alle engelen en voor alle reeds gestorven martelaren.

Dit mag ons moed geven. Hoger dan de oceanen, hoger dan de werelddelen, zetelt onze Here Jezus Christus. Vanuit die hemelhoge wereld ziet Hij ons. Hij ziet ons in dit duister hier beneden. Hij kijkt vanuit dat hemels licht in het donker en Hij wil ons zien uit de hoge. Hoe goed is het te weten dat onze Heiland onze wereld te boven gaat. Wees niet bang in deze wereld vol ongeloof. Hij die bij ons is, is meer dan allen om ons heen in deze eeuw. En eens zal iedereen dat zien, wanneer Hij terugkomt op de wolken van de hemel.

2. Dicht bij de aarde [6]


Hoog in de hemel is onze Heiland vandaag. Dat betekent niet dat Hij ver weg is van de aarde. Onze tweede gedachte is dat onze hemelhoge Heiland dicht bij de aarde blijft.[7.1]

Op het eerste gezicht lijkt er juist een geweldige afstand te zijn ontstaan tussen ons en de Heiland. Ook de catechismus ziet hier een vraag: ,,Is Christus dan niet bij ons tot aan de voleinding van de wereld zoals Hij heeft beloofd?┬┤┬┤ Toen Jezus afscheid nam van zijn leerlingen op aarde heeft Hij hen bemoedigd. Hij sprak:

,,En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld┬┤┬┤ (Matte├╝s 28:20).


Dat was een duidelijke belofte. Maar vraag 47 van de catechismus stelt aan de orde wat daarvan nu terecht kan komen wanneer Christus is opgenomen in de hemel. Hoe kan Hij dan met ons zijn en met ons blijven?

Het antwoord is kort en duidelijk. Jezus is lichamelijk niet meer op aarde, maar met zijn godheid, majesteit, genade en Geest verlaat Hij ons nooit meer.[7.2]

*

Jezus is met ons. Onzichtbaar. Maar heel echt. Zijn Geest wil in ons wonen. Zijn majesteit beschermt ons. Jezus is werkelijk mens en God. Zijn goddelijke aanwezigheid in deze wereld blijft altijd, ook al is Hij lichamelijk nu niet bij ons in deze zichtbare wereld.

We moeten trouwens ook nuchter zijn. Wat zouden u en ik er aan hebben wanneer de belofte van zijn nabijheid alleen maar betrekking had op zijn lichamelijke nabijheid. De wereld is groot en wij zijn allemaal aan een plaats gebonden. De paus is lichamelijk op aarde, maar hoe vaak komt hij in een land op bezoek? De koningin is lichamelijk in Nederland, maar wanneer krijgt u haar te zien? Lichamelijke aanwezigheid op aarde betekent vaak ook grote afstand en afwezigheid. Geestelijke aanwezigheid is belangrijker.

Dat geldt zelfs al een klein beetje bij ons mensen. Wanneer een kind wat bang is in het donker en onrustig is in bed, dan kan moeder zeggen wanneer ze uit de slaapkamer gaat: ,,Ik ga niet weg, ik blijf bij je┬┤┬┤. Het kind wordt daar rustiger van. Wanneer het roept, zal moeder het wel horen. Wanneer er iets gebeurt, zal moeder wel komen. De slaapkamerdeur gaat wel dicht, maar moeder is vlakbij. Ze is wakker voor haar kind. Dat telt. Niet of ze lichamelijk in die slaapkamer zit, maar of ze oplettend blijft en dichtbij.

Dit kleine voorbeeld betreft een beperkt mens. Maar onze Heiland is almachtig en hoort en ziet overal alle dingen. Hij hoefde niet bij de leerlingen te zijn om te weten waarover ze ruzie hadden gehad. Hij hoeft niet in het schip te zitten om te weten dat zijn leerlingen door een storm zijn overvallen. Hij hoeft niet in Kana te zijn om Natana├źl daar onder de vijgenboom te zien zitten. Hij hoeft niet in Betani├ź te zijn om te weten dat Lazarus daar zojuist is gestorven.

Het is maar gelukkig voor ons dat onze Heiland niet in Zutphen of Apeldoorn of in uw eigen stad of dorp hoeft te komen om te weten hoe het met ons gesteld is. Niemand hoeft Hem iets over ons te vertellen. Al onze uren zijn Hem bekend.

Hemelhoog is Hij gegaan, maar als Gods eniggeboren Zoon blijft Hij ook dagelijks met ons. Heel dichtbij: wees maar niet bang. Geloof alleen. Vertrouw en bid!

*
Vraag en antwoord 48 lijken nu wat overbodig. ,,Als de menselijke natuur niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden?┬┤┬┤ De vraag komt van de Luthersen in die tijd. Zij geloofden dat ook de menselijke natuur van Jezus alomtegenwoordig was geworden. [7.3]

Deze gedachte is door hen vooral ontwikkeld in verband met het avondmaal. Men had een rooms verleden. Men had vroeger geleerd dat de priester brood en wijn kon veranderen in lichaam en bloed van Christus. Na de Reformatie geloofde men niet meer in die verandering van brood en wijn. Maar toch wilde men heel letterlijk vasthouden aan ,,dit is mijn lichaam┬┤┬┤ en ,,dit is mijn bloed┬┤┬┤. Toen ontstond de gedachte dat brood en wijn ons in verbinding brengen met het alomtegenwoordige lichaam van Jezus.

De catechismus bespreekt dit punt niet bij de avondmaalszondagen maar bij de hemelvaart. Dat is ook wel te begrijpen. Want wanneer je bij het avondmaal uitgaat van de alomtegenwoordigheid van Jezus┬┤ lichaam, hoe zit het dan nog met de hemelvaart? De catechismus wijst erop dat we toch moeten vasthouden aan een lichamelijke hemelvaart.

*

Betekent dit nu dat onze Heer en Heiland naar zijn menselijke natuur eindeloos ver weg is? Dat gevoel hebben veel mensen wel. De hemel lijkt zo afstandelijk. Mensen verlangen naar een aanraking, een oogcontact, een handdruk. Dat alles was er toen Jezus rondreisde op aarde, maar dat is er nu niet. Het lijkt zelfs iets dat lichtjaren van ons verwijderd is.

Hoe kan Paulus in Filippenzen 4:5 zeggen dat de Heer nabij is? Hij maakt op dat moment toch geen scheiding tussen Jezus┬┤ godheid en zijn menselijke natuur? Paulus zegt zonder nadere onderscheiding dat de Heer nabij is. Hij zegt alleen niet dat de Heer in Filippi aanwezig is. Hij zegt dat de Heer nabij is, zoals een moeder dichtbij kan zijn. Blijkbaar ziet Paulus de hemel niet als iets dat op grote afstand is.[7.4]

En ook wij mogen in onze gedachten en in ons gevoel de hemel niet op afstand zetten. De hemel is een onzichtbare werkelijkheid, maar geen afstandelijke. Jakob ziet in een droom de engelen langs een ladder omhoog en omlaag gaan. Wanneer engelen verschijnen hoor je nooit iets over verre reizen die ze moesten maken. In Dani├źl 9 lezen we zelfs dat Dani├źl bidt en dat dan nog tijdens zijn gebed de engel Gabri├źl al snel naar hem toekomt en zijn gebed onderbreekt. Zo kort zijn de afstanden tussen hemel en aarde! We kennen maar ├ę├ęn geval van een engel die later aankwam dan bedoeld. Deze engel kwam pas 21 dagen na het gebed van Dani├źl omdat hij een strijd moest voeren met de vorst van het Perzische koninkrijk. Juist die verklaring van de vertraging maakt nog duidelijker hoe vanzelfsprekend een directe en korte verbinding met de hemel is onder normale omstandigheden.

We zouden dus nog wel iets kunnen toevoegen aan antwoord 48. De godheid van Jezus blijft persoonlijk met de mensheid verenigd en die mensheid is ook niet ver weg.

De moderne tijd doet ons leven in een lege wereld waarin we alleen onszelf tegenkomen en alleen leven met wat we zien. Het geloof voegt aan die zichtbare wereld nog een nabije en ongeziene wereld toe. Een wereld die leidend en beschermend nabij is. Hoger dan de mensenwereld, maar niet op afstand. Je hoeft het niet te zien om het echt te geloven: ,,De Heer is dichtbij┬┤┬┤. Hij hoeft straks niet van ver te komen: Hij hoeft alleen maar te verschijnen.

We mogen ons omarmd weten door deze nabijheid. Wees niet bang, voel u niet verlaten, voel u niet eenzaam. Uw Heer is vlakbij!3. Heiland voor ieder [8]

Heeft de hemelvaart van Jezus dan wel betekenis? Waarom was het nodig? Dat is de laatste vraag van zondag 18.

De hoogheid en de nabijheid van Jezus Christus zijn voor ons troostvol, zo luidt het antwoord. Zijn hemelvaart is in ons voordeel.[9.1]

,,Ten eerste is Hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader om voor ons te pleiten┬┤┬┤. Wie zou het hemelse gerechtsgebouw durven binnengaan om voor de hemelse Rechter te verschijnen? Zou u dat durven? Het is maar goed dat Jezus onze zaken daar behartigt. Hij is onze advocaat. En Hij vindt gehoor. De hemelse Rechter is zijn hemelse Vader. Geen betere pleitbezorger kun je hebben dan Jezus van Nazaret. Wees maar blij dat je elke dag mag leven in de luwte van zijn pleidooien voor je. Hij is daar binnen, hemelhoog, om u te bewaren voor een afgrond-diepe veroordeling door de hoogste Rechter. Wat een geluk, dat Hij voor ons opkomt bij het hoogste gerechtshof. [9.2]

,,Ten tweede hebben wij in Hem ons vlees in de hemel tot een onderpand dat Hij als het Hoofd, ons (zijn leden) ook tot Zich nemen zal┬┤┬┤. We hebben Jezus als een vooruitgeworpen anker in de hemel: Hij trekt het schip van de kerk naar binnen. Hij is van mij en ik ben van Hem: Hij laat mij vast niet achter. Wat een geluk dat mijn Heiland mij lichamelijk vooruit reisde! [9.3]

,,Ten derde zendt Hij ons zijn Geest als tegenpand; door zijn kracht zoeken wij wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is.┬┤┬┤ De Geest leert ons omhoog kijken. De Geest leert ons verder kijken dan onze ogen kunnen reiken. De Geest leert ons hemelverlangen. En het is die Geest die Jezus ons vanuit de hemel zendt. Wat een geluk dat we deze Gids van omhoog krijgen! [9.4]

Is dit ook voor ons, voor u, voor jou, de waarde van de hemelvaart? Ik denk het wel. Het gaat in antwoord 49 helemaal over wat Christus doet, niet over wat ik doe. Zijn hemelvaart h├ę├ęft gewoon grote waarde voor mij. Er wordt voor mij gepleit. Er is voor mij uitzicht. Er wordt mij een hemelse Helper gestuurd. Dat gebeurt allemaal.

Er is maar ├ę├ęn gevaar: dat ik me hiertegen zou verzetten. Drenkelingen kunnen tegenspartelen wanneer ze gered gaan worden. Zo kunnen wij ook tegenwerken. We kunnen tegendraads zijn. Ons weinig druk maken over wat Jezus vanuit de hemel voor ons betekent. U kunt zijn werk niet doen ophouden, maar u kunt het wel doorkruisen.

Daarom is bij Jezus┬┤ hemelvaart het nederige gebed zo belangrijk:[10]

Hemelhoge Heer, geef dat ik eindelijk eens vertrouwend opkijk naar U.

Nabije Heer, geef dat ik me eindelijk helemaal openstel voor uw liefde dichtbij.

Heiland voor ieder, wees ook mijn Redder: ik geef mij gewonnen!Om dit gebed te verhoren, ging Jezus de hemel binnen. Hij verliet u niet. Hij ging in uw belang.

Gelukkig maar dat we deze week onder de hemel leven, waar onze Heiland is! Een dak boven ons hoofd bij dag en bij nacht!

AMEN [11]

- Terug naar menu