Informatie onderwerpen.
 
U vindt hier informatie over verschillende onderwerpen. Klik op het onderwerp om meer te lezen

 

 Contact: waarover?

 Preek(lees)rooster: verantwoord kiezen

 De opmaak van de leespreek

 Printen en opslaan in PDF-formaat

 De liturgie

 De powerpoint presentatie

 Wat valt te verwachten in de komende maanden?

 Welke preken zijn in de afgelopen tijd geplaatst op de site?

 Vertaalde preken (toelichting)

 Contact: waarover?

Contact stel ik op prijs en vragen of opmerkingen zal ik graag beantwoorden.
Gebruik het menu contact:
- om te melden wanneer en waar een preek gelezen is
- om opmerkingen te maken
- om wensen te uiten en suggesties door te geven

 
Terug

 Preek(lees)rooster: verantwoord kiezen

De gemeente heeft recht op een zorgvuldige en verantwoorde tekstkeuze door het kerkelijk jaar heen. Het preken/preeklezen over eenzelfde tekst kort na elkaar moet vermeden worden. En het kort na elkaar lezen van dezelfde preek uiteraard helemaal.
Om dit te bereiken hebben sommige gemeenten een database of lijst van teksten waarover het laatste jaar is gepreekt. Ook wordt bijgehouden welke preken zijn gelezen.
Het verdient voor elke gemeente aanbeveling dit te administreren.
Niet alleen ten behoeve van predikanten die hier gebruik van kunnen maken om hun tekstkeuze te bepalen, maar ook voor hen die een preek voorlezen.
Advies: 1. Zorg dat uw gemeente zo'n systeem heeft en onderhoudt. 2. Lees nooit een preek voordat u hebt nagegaan of deze preek niet kort geleden in de gemeente is gelezen dan wel of de tekst niet kort geleden is behandeld (zij het via een andere [lees]preek).

 
Terug

 De opmaak van de leespreek

Meestal geven thema en verdeling een structuur aan.
Ter wille van de voorleesbaarheid zijn de alinea's door een witregel gescheiden.
Soms zijn onderdelen van elkaar gescheiden door een asterisk.
In de tekst van de preek staan tussen haakjes vetgedrukte cijfers ([2.2]). Ze zijn zo geplaatst dat ze zo min mogelijk hinderen bij het voorlezen. Ze zijn alleen van belang voor wie de preek wil ondersteunen door het gebruik van een beamer-presentatie.

 
Terug

 Printen en opslaan in PDF-formaat

Preek en liturgie kunnen afzonderlijk worden geprint of opgeslagen.
Wie geen PDF-reader heeft, kan die gratis downloaden (via menu Preken).
Boven iedere preek staan de keuzes ,,Download preek als PDF bestand'' en ,,Download liturgie als PDF bestand''.

(Bij geen ervaring met PDF): Wanneer men preek of liturgie op het scherm heeft staan en zich afvraagt hoe je nu uitprint of opslaat, is een blik in de rechterbovenhoek van het scherm voldoende. Daar staat in de menubalk eerst een klein vierkant icoontje van een printer (klik deze aan voor het uitprinten) en daarna staat er een icoontje van een diskette (klik deze aan voor het opslaan) .

 
Terug

 De liturgie

Uitgangspunt voor de liturgie is het schema Wet-Woord-Offer (vm) of Woord-Belijden-Offer (nm) met gebeden en liederen.
Hoewel de catechismuspreek zijn plaats moet hebben in de middagdienst (de leer van de kerk) is er toch ook bij de catechismuspreek een liturgie voor de morgendienst omdat de regel van de catechismus in de middagdienst niet overal strak wordt gevolgd.
Vanwege het grote aantal berijmingen van psalmen en de uiteenlopende nummering van liederen, wordt hier genoteerd dat in de liturgie is uitgegaan van
- De psalmberijming in het Gereformeerd Kerkboek (uitgave 2006): deze is gedeeltelijk dezelfde als die van het Liedboek. Afkorting: GK-2006.
- Het Liedboek voor de Kerken 1973. Afkorting: LvdK
- Het Liedboek 2013. Afkorting: LB
- De liederen in het Gereformeerd Kerkboek (uitgave 2006.: Afkorting: GK-2006.


 
Terug

 De powerpoint presentatie

Sommige gemeenten zijn gewend de preek te ondersteunen met een beamer-presentatie. Voor hen is een ppt bijgevoegd. Het ondersteunende karakter ten opzichte van de woord-dienst brengt mee dat de ppt's een functioneel maar bescheiden karakter hebben.
Wie ,,download powerpoint presentatie'' aanklikt, krijgt een keuzemenu waarin men Ć³f eerst de ppt kan bekijken (,,Openen'') of de ppt kan opslaan (,,Opslaan'').
In de preek staan vetgedrukte cijfers tussen vierkante haakjes ([2.2] [2.3] enz.). Zij corresponderen met de dia(-onderdelen) van de ppt. Dia [1] is de openingsdia. Na deze eerste dia kan men voor het verder doorklikken van de dia's steeds de vetgedrukte cijfers tussen vierkante haakjes volgen.
De persoon die de beamer bedient, kan zo gemakkelijk de punten in de preek vinden waar ,,geklikt'' moet worden en hij/zij kan ook steeds controleren of de juiste dia(-elementen) worden weergegeven. Het cijfer na de punt geeft een onderdeel aan van de dia die wordt aangeduid door het cijfer vĆ³Ć³r de punt. Wanneer een dia een eenheid is zonder verdere onderdelen, wordt alleen Ć©Ć©n vetgedrukt cijfer gegeven.
Voorbeeld: [5] is dia 5 die in Ć©Ć©n keer op het scherm verschijnt; [2.4] is dia 2 en daarvan het vierde onderdeel dat op het scherm verschijnt.

 
Terug

 Wat valt te verwachten in de komende maanden?

Nadat in de eerste maanden van 2012 tien catechismuspreken waren geplaatst (zondagen 23-33) en in 2013 zeven preken over vrije stof, ligt het in de bedoeling te zijner tijd nog van tijd tot tijd een of meer preken over vrije stof op te nemen en de laatste ontbrekende catechismuspreken aan te vullen. Deo Volente!

 
Terug

 Welke preken zijn in de afgelopen tijd geplaatst op de site?

Voor preeklezers die deze site regelmatig maar met grotere tussenpozen gebruiken, volgt hier op verzoek een logboek van plaatsing.


30 mei 2016
Titus 3,1-4 (Wees zachtmoedig in een harde mensenwereld)

29 oktober 2014
Psalm 150 (God loven: in deze wereld?)

8 oktober 2013
Openbaring 3:7-13 (Niet zo somber over de toekomst van de kerk)

12 augustus 2013
Psalm 119:73 (Handgemaakt voor de hemel)

29 juni 2013
Lucas 16:19-31 (De rijke man en de arme Lazarus: de gelijkenis van de drie ravijnen)
2 Samuƫl 12,15-25 (Leven bij een onverhoord gebed)

6 mei 2013
1 TimoteĆ¼s 2,1-4 (Wees als christenen vooral biddende burgers)

29 april 2013
Romeinen 8,26-27 (De voorbede van de Heilige Geest in ons hart)

16 januari 2013
2 Samuƫl 19,1 (Absalom, mijn zoon, mijn zoon...)

28 maart 2012
Zondag 28 (Het heilig nachtmaal...!)
Zondag 29-30a (Hoe reiken wij aan Christus in het avondmaal?)
Zondag 30b-31 (Waar zijn de sleutels van het hemelrijk?)
Zondag 32 (Je mag een fruitdragende vruchtboom zijn: over de dankbaarheid)
Zondag 33 (De gedaanteverwisseling van een christen)
Zondag 4 (Gods toorn: je kunt er niet omheen)

13 februari 2012
Zondag 23 (Dit alles geloven...wat heb je eraan?)
Zondag 24 (Liefdevol leven loont !)
Zondag 25 (Geloof....vanwaar?)
Zondag 26-27a (De doop: merk- en veldteken van Christus)
Zondag 27b (Doop: ook voor de kleine kinderen van de gelovigen?)

5 december 2011
Handelingen 16,9-10.22-34 (De wereld weet niet waarop ze wacht) [Ook voor advent te gebruiken]

23 november 2011
Marcus 4:35-41 (Kan het U niet schelen dat wij vergaan?)

20 september 2011
1 TimoteĆ¼s 5:24-25 (Andermans mening is maar de halve waarheid)

1 juni 2011
Jozua 10:12-14 (Zon en maan staan stil als God het wil)

13 mei 2011
Genesis 8:20-22 (Het wonder van de seizoenen)
Lucas 24:35 (De broodbrekende Christus: beeldbepalend voor altijd)

18 maart 2011
MatteĆ¼s 25:1-13 (Ook een laat uur kan het laatste zijn: de gelijkenis van de tien meisjes)
MatteĆ¼s 25:14-30 (Wachttijd = Werktijd: De gelijkenis van de talenten)
MatteĆ¼s 25:31-46 (De wereld eindigt anders dan u denkt: de gelijkenis van de schapen en de bokken)

6 december 2010
Lucas 1:26-28 (Gabriƫl groet Maria: je bent begenadigd!)
Zondag 22 (Eeuwig leven bij God)

1 november 2010
Zondag 21 (De nieuwe mensheid)

1 oktober 2010
Zondag 19 (Een kerk met de kleuren van de hemel)
Zondag 20 (De Geest ook mij gegeven)

1 september 2010
Zondag 18 (Onze Heiland hemelhoog!)

1 augustus 2010
Hebreeƫn 11:32-40 (Er gaat een optocht van God door de tijd: sluit u aan!)
Zondag 17 (Christus is opgestaan: glorieus en genadig)

1 juli 2010
Zondag 15-16 (De vernedering van Gods Zoon op aarde)

1 juni 2010
Zondag 13-14 (Heilig is Jezus)

30 april 2010
Zondag 11-12 (Jezus is de enige Redder van de kosmos: over de namen Jezus Christus en christen)

30 maart 2010
Zondag 9-10 (Mijn hemelse Vader is almachtig)

30 januari 2010
Lucas 9:28-36 (Luister naar de lijdende Jezus: Hij is de Koning der ere!)

30 december 2009
Marcus 2:19-20 (Vasten vanwege de Bruidegom: christenen tussen komst en wederkomst)

23 november 2009
Lucas 2:8-14 (Kerstnachtdienst van engelen: preek voor de kerstdag)

1 oktober 2009
1 Korintiƫrs 11:19 (Kerkelijke verdeeldheid moet...!?)

1 september 2009
Zondag 52 (Bidden onder de rook van de vijand)

1 augustus 2009
Hebreeƫn 11:7 (Neem een voorbeeld aan grootvader Noach)

1 juli 2009
Hebreeƫn 11:5-6 (Waar bleef Henoch? Zoek het spoor!).

1 juni 2009
Hebreeƫn 11:4 (Vergeet de dinosaurussen: denk liever aan Abel!)

1 mei 2009
Efeziƫrs 3:14-19 (De inwoning van Christus in ons binnenste: een gebed om de Geest)

31 maart 2009
Johannes 20:24-29 (Hoe word je een overtuigd christen? De les van Tomas: een van de twaalf)
MatteĆ¼s 27:52-53 (Weerzien na Goede Vrijdag: Ontslapen heiligen staan op en verschijnen)[Lijdenstijd; Goede Vrijdag]

28 februari 2009
Lucas 7:36-50 (Geloven met tranen)

28 januari 2009
Lucas 4:14-30 (Met je ogen dicht kun je niet lezen! Jezus met Jesaja in Nazaret)
Zondag 51 (Vraag om vergeving: broodnodig!)

15 december 2008
MatteĆ¼s 2:13-15 (De Egyptische ballingschap van de geboren Koning)

1 december 2008
Lucas 1:39-46 (In de stilte van Maria komt God) [Advent]

1 november 2008
Filippenzen 1:9-11 (Inzicht en fijnzinnigheid: wat je elkaar mag toebidden!)
Zondag 50 (Onderweg met dagrantsoenen: de vierde bede)

1 oktober 2008
Lucas 6:6-11 (Wat doen we met onze slappe hand? De redding van een gehandicapte)

1 september 2008
1 Korintiƫrs 13:10-12 (Op weg naar het volmaakte: nog niet volwassen)
Zondag 48-49 (Bidden is omhoog kijken: Kome uw rijk, geschiede uw wil: als in de hemel zo op aarde)

1 augustus 2008
1 Korintiƫrs 1:8 (Hebt u wel een levensverzekering? De schuldvrijpolis voor de dag van de afrekening)

1 juli 2008
Handelingen 27:44b (Bidden voor allen aan boord: veilig aan wal op Malta)
Zondag 45-47 (Bidden moet je leren: Uw Naam de eer!)

1 juni 2008
Handelingen 26:14b (N.N. Doe niet zo stom. Geef je verzet op!)
Galaten 4:6 (God bestaat: u bent kinderen!)

1 mei 2008
Handelingen 2:41-47 (Een beeld van een gemeente) [Pinksteren]

1 april 2008
Hebreeƫn 4:14-16 (Welkom bij de hemelse hogepriester!) [Hemelvaart]

1 maart 2008
Marcus 14:3-9 (Voorbeeldige vrouwelijke voorbereiding: de zalving door een vrouw) [Lijdenstijd]
Romeinen 5:8 (Wij waren nog zondaren toen Hij stierf) [Goede Vrijdag]
Lucas 24:1-8 (Tasten naar zekerheid: Waarom zoekt u de levende onder de doden?) [Pasen]

1 februari 2008
MatteĆ¼s 13:44 (Waar heb je je schat verborgen? De gelijkenis van de schat in de akker)
Marcus 8:22-26 (Wat valt er eigenlijk te belĆ©ven in de kerk? De genezing van de blinde buiten BetsaĆÆda)

1 januari 2008
MatteĆ¼s 4:1-4 (Jezus in de wachtkamer van de duivel)
Zondag 44 (Wees niet jaloers)

1 december 2007
Lucas 1:11-17 (Gabriƫl bezoekt Zacharias in de tempel) [Advent] [Herzien 22 dec.2015]
MatteĆ¼s 2:1-12 (Wees wijs met de wijzen en vind de Koning) [Kersttijd]
Psalm 62 (God is mijn schuilplaats) [Eindejaar]
Zondag 43 (Mijn tong en mijn naaste)

1 november 2007
Hebreeƫn 1:1-2a (Jezus is Gods laatste woord) [Kerkelijk jaar/adventstijd]
Zondag 40 (Veilig zonder stiletto)
Zondag 42 (Van gaven leven)

1 oktober 2007
Genesis 18:13-15 (Het lachen van Sara en Gods beloften) [Kerkelijk jaar/adventstijd]
Zondag 39 (Eer je vader en je moeder)
Zondag 41 (Houd het huwelijk hoog)

juli 2007:
Galaten 5:22-24 (De vrucht van de Geest)
Lucas 14:15-24 (Vergeet je vertrektijd niet)
Zondag 02-04 (In de wereld van Adam en Eva)
Zondag 05-06 (Hoe te zoeken om te vinden?)
Zondag 36-37 (Gods Naam niet misbruiken)
Zondag 38 (Alle tijd voor God)

22-29 juni 2007:
Zondag 35 (Geen beelden maken van God)
Exodus 28 (Onze namen worden voor God gedragen)

12-22 juni:
Rom.2:12-29 (Gezocht: de verborgen christen)
Rom.2:1-11 (God is een onpartijdig rechter voor alle mensen)
Rom.1:18-32 (Het evangelie bereikt een wereld in doodsnood)
Rom.1:8-17 (Schaam je niet voor het geloof)
MatteĆ¼s 5:33-37 (Praten met elkaar voor de poort van de hemel)
Marcus 16:17-20 (Geloven krijgt genoeg te zien op aarde)
Marcus 16:15-16 (Geloven is beslissend voor eeuwig)
Marcus 16:9-14 (Geloven is normaal in deze wereld)

4-11 juni 2007:
Psalm 135:5 (Zeker weten: de HEER is groot)
Psalm 104:14-15 dankdag (Brood uit de aarde)
Zondag 34 (Schuilen bij God alleen)
Zondag 33 (De gedaanteverwisseling van een christen)


 
Terug

 Vertaalde preken (toelichting)

Op verzoek worden vanaf 1 februari 2009 in een afzonderlijke rubriek ook vertaalde preken geplaatst. Deze vertalingen zijn voor de verantwoording van de makers die ze toestuurden. Met dank voor hun moeite! Deze vertalingen worden verder anoniem op de site geplaatst.
Bij deze preken wordt in `Liturgie' alleen een aanwijzing gegeven voor Schriftlezing en Tekstlezing. De in gebruik zijnde psalmberijmingen en liedboeken verschillen teveel van land tot land en van gemeente tot gemeente om Ć©Ć©n liturgie voor de gemeentezang aan te bieden. Desgewenst kan men voor mogelijke psalm- en liedkeuze de liturgie raadplegen bij de Nederlandse preken.
Powerpoint-presentaties worden hier evenmin aangeboden. Voorzover men daar prijs op stelt, kunnen de powerpointpresentaties bij de Nederlandse preken als model dienen voor een vertaling ervan.
Wanneer ook andere preken dan de hier geplaatste vertaald worden voor kerkelijk gebruik in het buitenland, wordt toezending ervan voor eventuele plaatsing op de site op prijs gesteld.

 
Terug