- Download preek als PDF bestand    (Klik hier voor grote letter)
 - Download liturgie als PDF bestand
 - Download PowerPoint presentatie
 
- Terug naar menu


Tips voor de (voor)lezer.

Deze preek kan afzonderlijk worden gebruikt, maar ook als sluitstuk bij het drieluik over Hebree├źn 11,4.5-6.7.


ALGEMEEN
1. Lees als preeklezer vooraf het menu Informatie over Contact, Tekstkeuze e.a.

2. De cijfers tussen [ ] in de tekst, zijn alleen van belang wanneer men gebruik maakt van beamer-ondersteuning. Lees in dat geval als verzorger van de beamer vooraf in het menu Informatie : ,,De powerpoint presentatie''.


Liturgie.

Morgendienst

Votum, Zegengroet, Amen
Zingen: Psalm 84:1,2 (Thuis bij God)
Wet van de HERE
Zingen: Psalm 84:6 (Het goede van God voor wie in oprechtheid voor Hem leven)
Gebed voor de eredienst
Eerste schriftlezing: Hebree├źn 11:1-10 (Gods getuigenis over de gelovige voorgeslachten)
Zingen: Liedboek voor de kerken 103:1
Tweede schriftlezing: Hebree├źn 11:11-31
Zingen: Liedboek voor de kerken 103:2
Tekstlezing: Hebree├źn 11:32-40
Preek over Hebree├źn 11:32-40
Zingen: Liedboek voor de kerken 103:3
Dienst van de gebeden
Collecte
Zingen: Liedboek voor de kerken 299:1-3; 7-10 (Voor alle heiligen in de heerlijkheid)
Zegen, Amen.


Middagdienst

Votum, Zegengroet, Amen
Zingen: Psalm 84:1,2 (Thuis bij God)
Gebed voor de eredienst
Eerste schriftlezing: Hebree├źn 11:1-10 (Gods getuigenis over de gelovige voorgeslachten)
Zingen: Liedboek voor de kerken 103:1
Tweede schriftlezing: Hebree├źn 11:11-31
Zingen: Liedboek voor de kerken 103:2
Tekstlezing: Hebree├źn 11:32-40
Preek over Hebree├źn 11:32-40
Zingen: Liedboek voor de kerken 103:3
Dienst van de gebeden
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 134 Zegen uit Sion over Gods gelovigen)
Collecte
Zingen: Liedboek voor de kerken 299:1-3; 7-10 (Voor alle heiligen in de heerlijkheid)
Zegen, Amen.



Preek over: Hebreeën 11:32-40

Wilt u voorlezing van deze preek in uw gemeente even melden via contact@vanbruggenpreken.nl?
______________________________




ER GAAT EEN OPTOCHT VAN GOD DOOR DE TIJD


SLUIT U AAN!

[1]
Gemeente van onze Here Jezus Christus,


Een eindeloze optocht.
Daar hebt u vast ook wel eens naar gekeken.
Bijvoorbeeld bij de opening van de Olympische Spelen.[2]
Een onafzienbare stoet van vlaggen met daarachter de sportmensen van dat land.
Ze blijven maar langskomen.

Eerst kijk je er heel precies naar: land voor land, vlag voor vlag.
Maar na een poosje wordt dat teveel.
Je kijkt alleen nog maar naar de eindeloos voortdeinende optocht van sporters. En zo nu en dan trekt een bijzondere vlag nog je aandacht.
E├ęn gevoel overheerst steeds meer: dit is een w├ęreld van sporters, hier gaat het gebeuren!

*

Zo is het ook in Hebree├źn 11. In dat hoofdstuk trekt een lange optocht van vroegere geloofshelden aan ons voorbij. [3.1]
Aan de kop van de stoet de mensen van de eerste wereld: Abel, Henoch, Noach.[3.2]
En dan komen de mensen uit onze tweede wereld.[3.3]
Voorlopig volg je het nog op de voet: Abraham, Isaak, Jakob, Jozef, Mozes. De vlaggen met deze namen herkennen we nog heel goed.

Maar dan is het nog lang niet afgelopen.
Het wordt teveel om op te sommen.[3.4]
De verslaggever raakt in verlegenheid. Hij zegt in vers 32: ,,Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samu├źl en de profeten┬┤┬┤.
We gaan nu samenvattend kijken, niet meer per naam apart.
De verslaggever zegt ook nog in vers 33: ,,De tijd ontbreekt me om te vertellen over al die volgende mensen die door hun geloof koninkrijken overwonnen hebben, gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was┬┤┬┤.
Kijk de rij nu verder zelf maar langs en krijg een overweldigende indruk: dit is een w├ęreld van gelovigen, hier is het gebeurd!

*

Is het belangrijk om naar die optocht te kijken?
Misschien dat u de neiging hebt om naar huis te gaan en het eind van deze stoet niet af te wachten. U hebt nu wel genoeg gezien.

Dat zou voor u in deze tijd heel begrijpelijk zijn. Dit is een optocht van mensen lang geleden. En wij zijn er aan gewend geraakt om alleen maar heel veel te kijken naar onszelf en onze eigen tijdgenoten. Dat boeit en lijkt actueler. Die stoet van nieuwsmakende christenen in Amerika en in Amsterdam trekt meer aandacht van krant en TV. Dat is nieuws!

Daarbij vergeleken lijkt Hebree├źn 11 u mee te nemen naar een achtergebleven tijd. Een optocht in het verleden. Waarom zou ik daar zo lang naar kijken?[3.5]

Het antwoord komt aan het slot, in vers 40: al deze mensen kunnen niet zonder ons de volmaaktheid bereiken. Met andere woorden: er is nog een open ruimte aan het einde van deze stoet. Er wordt op u gewacht. U moet zich aansluiten en gaan meelopen in deze optocht.

Dat is belangrijk. Dan bereikt u niet direct de actualiteit en dat waar iedereen over praat, maar dan bereikt u de volmaaktheid. En volmaaktheid duurt een stuk langer dan actualiteit!!

Deze optocht van vroeger is belangrijker voor u dan u misschien denkt. Hij trekt aan je voorbij, maar hij vraagt ook dat je achteraan aansluit.

Laat ons dit niet ontgaan!

[4]
ER GAAT EEN OPTOCHT VAN GOD DOOR DE TIJD: SLUIT U AAN!


1. Een stoet van overwinnaars
2. Een stoet van verliezers
3. En wie volgt?



1. (Een stoet van overwinnaars)[5]

Wat is dit eigenlijk voor een optocht waar de schrijver van Hebree├źn 11 de verslaggever van is?
Het is een optocht van overwinnaars.[6.1]
Hoor maar het tromgeroffel in vers 33-35.

,,Zij klemden leeuwen de muil toe. Ze ontnamen aan het vuur de laaiende kracht. Ze ontkwamen aan de houw van het zwaard. (ÔÇŽ). In de oorlog werden zij machtige helden en joegen vijandelijke legers op de vlucht. Vrouwen kregen hun doden terug doordat die uit de dood opstonden┬┤┬┤

Is dat geen stoet van winnaars?!

*

Herkent u ook mensen onder die voorbijgangers?[6.2]
Misschien herkent u Dani├źl in de leeuwenkuil: toen hij daarin was gegooid, moesten de leeuwen hun kaken op elkaar houden. Ongedeerd kwam hij er weer uit.
En misschien herkent u die drie mannen: zijn die niet in de brandende oven geweest? En kwamen ze er niet zonder ├ę├ęn schroeiplekje weer uit?
Maar wie zijn die vrouwen die hun doden terugkregen doordat ze uit de dood opstonden? Herkent u ze niet?
Jammer, want net als de schrijver van Hebree├źn 11 ontbreekt me de tijd om dat allemaal te vertellen.
Weet u wat? Zoek het thuis eens uit. Kijk nog eens wat langer naar het Oude Testament. U moet daar vrouwen vinden die hun doden terugkregen. Ga maar eens op zoek! Wie is er thuis het eerst mee klaar?

*

Maar ik heb ondertussen wel een vraag: hoe komt het eigenlijk dat u die mensen niet direct kunt plaatsen?[6.3]
Zijn we wel voldoende geïnteresseerd in de voorgangers uit bijbel en kerkgeschiedenis?
Wanneer je geïnteresseerd bent, herken je ook heel snel: ,,O, dat is die en die, weet je nog wel?´´

Er is van tijd tot tijd een run op winkels die plaatjes van voetbalhelden bij de boodschappen geven. Er ontstaat een levendige ruilhandel. Hoe kan dat? Omdat men die voetballers al k├ęnde. De jeugd leert die voetballers niet kennen via de zakjes met plaatjes. Het is net andersom: juist omdat ze die voetballers al heel goed kennen, zijn ze zo ge├»nteresseerd in die plaatjes.

Vergelijk dat nu eens met onze kennis van de bijbelse voorgangers en onze interesse daarin. Wanneer uw supermarkt nu eens zakjes met plaatjes van bijbelse overwinnaars uitdeelde, zou er dan ook een run ontstaan? Of zouden in ieder geval christenen die plaatjes direct met elkaar gaan ruilen?

Denkt u van niet? Dat denk ik ook. Maar waarom dan niet? Die voorgangers uit bijbel en kerkgeschiedenis zijn een stuk bemoedigender dan alle voetballers bij elkaar. En ze zijn ook vele malen blijvender.

Kortom: wanneer u thuis deze bijbelverzen nog eens naleest, neem u dan eens voor om voortaan wat meer aandacht te geven aan de helden van het geloof. Een optocht om je ogen bij uit te kijken.

*

Waarom? Omdat deze mensen zo stoer waren? Dan kunnen wij nooit in hun schaduw staan. Dan zouden we ons minderwaardig moeten voelen.
Nee, hun geheim is iets anders. Midden in die optocht van overwinnaars wordt een vlag meegedragen. Dat is in vers 34. Daar wappert hun vaandel. En wat staat daarop? Dit: ,,Die hun zwakheid krachtig overwonnen┬┤┬┤.[6.4]

Deze overwinnaars waren dus zwakkelingen. Het waren geen leeuwentemmers en vlammenslikkers. Dat konden ze helemaal niet.
En t├│ch gebeurden die wonderen met hen.
Dat kon omdat ze hun zwakheid overwonnen: ze streden tegen hun kleingeloof. Ze klampten zich vast aan hun God. Ze vertrouwden dat Hij voor hen zou zorgen, wanneer ze in het vuur en in de leeuwenkuil werden geworpen. En zo werden zwakke en brandbare mensen overwinnaars van leeuwen en vlammen. Gode zij dank! Dat is hun vlag: ,,God zij de dank!!┬┤┬┤

*

Kijk daar goed naar, naar deze voorbijtrekkende stoet. En verwonder u. Verwonder u over de kracht die God geeft aan het geloof.
U leeft in een wereld vol boze geesten. Ze opereren wel anoniem, maar ze belagen u als christenen.
U leeft in een wereld van haat tegen God. Het is wel wat gecamoufleerd, zolang u zich stilhoudt over God en zelf niet al te nadrukkelijk leeft uit het geloof. Maar wanneer u wel getuigt en wanneer u andere keuzes maakt dan de ongelovigen, dan slaan de vlammen van de haat zomaar naar buiten.
Wat voel je je dan zwak als christenen in een godloze samenleving. Omringd door leeuwen en vlammen!

Maar kijk nu eens naar die optocht. Al die mensen waren ook zwak tegenover Nebukadnessar en tegenover de leeuwen en tegenover de dood. Maar ze durfden hun zwakheid te overwinnen door hun geloof. En toen deed Gods kracht ze overleven.

Zo zal Hij ook zijn zwakke gelovigen in de 21ste eeuw beschermen en doen overwinnen. De apostel Johannes zegt: ,,Wie is het die de wereld overwint?┬┤┬┤ Je zou denken: de grootmachten, het kapitaal, de lust, de begeerte, het opkomen voor jezelf. Maar dit overwint de wereld niet. Weet u wie het is die de wereld overwint? Johannes zegt: ,,Wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is┬┤┬┤. Zij overwinnen de wereld.

Moeilijk te geloven in deze tijd? Kijk dan ook niet zoveel naar krant en TV. Kijk dan ook liever de goede kant op. Naar die optocht waar geen eind aan komt. Wat valt daar nog aan toe te voegen!!


2. (Een stoet van verliezers)[7]

Misschien denkt u dat dit wel aardig is om naar te kijken, maar het slaat niet op onze tijd en op je eigen situatie.
Hoe vaak trekken christenen vandaag niet aan het kortste eind?
In hoeveel landen worden ze niet in het nauw gedreven?
En hoe vaak worden ze niet zomaar als martelaren gedood?
Het christelijk nieuws is vandaag vaak verliezersnieuws.
Klopt dat dan wel van die stoet van overwinnaars?

*

Laten we nog even blijven kijken.
De optocht van Hebree├źn 11 is nog niet ten einde.
Nu golven weer andere groepen langs.
Maar kijk eens goed: dit zijn verliezers.[8.1]
Een stoet van verliezers passeert nu opeens. Lees maar vers 35-38

,,Anderen werden gemarteld tot de dood er op volgde en wilden van geen vrijlating weten (ÔÇŽ). Weer anderen kregen te maken met bespotting en geseling, zelfs met arrestatie en gevangenschap. 37 Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd, of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld. 38 Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond.┬┤┬┤

Is dit nu wel zo bemoedigend om naar te kijken?
Zie je wel, dat gelovigen verliezers zijn in deze wereld?

Toch lopen ze in de optocht mee. Ze zijn geloofshelden als martelaren.
Waarom lopen ze mee?
Omdat ook zij een vlag meedragen.
Midden in vers 35 wappert hun vaandel: ,,Zij zagen uit naar een betere opstanding┬┤┬┤[8.2]
Zij wisten dat God hen vroeg of laat zou doen overwinnen.
Uiteindelijk in het eeuwige leven.
Verliezers op aarde, staan op in de hemel, schudden het stof van hun kleren, wissen het bloed van hun wonden af, hun tranen worden gedroogd en ze zijn klaar om mee te lopen in Gods optocht. Als overwinnaars voorgoed. Als overwinnaars door volharding tot het einde toe.
Daarom zwaaien zij met hun vaandel: ,,Wij zien uit naar een betere opstanding!!┬┤┬┤

*

Juist naar die martelaren moeten we goed kijken.[8.3]
Ik ben bang dat we er niet veel meer van weten.
Van het martelaarschap van Priscilla en van Vincentius en van zovelen waarvan de namen op martelaarsdagen herdacht worden, maar niet bij de protestanten.
Vroeger hadden veel gezinnen nog wel een dik boek in huis: ,,De geschiedenis van de martelaren┬┤┬┤. Misschien ligt het nog bij opa op zolder. Maar vandaag maakt een boek over martelaren niet zoveel kans om gekocht te worden.
Waarom is de interesse in martelaren zo gering geworden?
Omdat veel christenen zich verkijken op aardse successen. De kijkcijfers van een TV-dominee, het aantal zitplaatsen in een megakerk, de succesverhalen van christenzakenmensen in Amerika, de vele genezingen bij een gebedsdienst, de uitbarstingen van gaven in charismatische kringen. Dat zijn de dingen waarover geschreven wordt en waarover mensen veel praten.

Nu hoeven wij over al die dingen niet te oordelen.
Belangrijk is wel dat zij ons niet afleiden.
Dat zij ons niet de verkeerde kant op laten kijken.
In de overwinnaarsoptocht van God lopen veel mislukte mensen mee, veel afgekapte levens, veel armen en veel mensen die worden uitgelachen in hun omgeving.

Maar van deze mensen zien we ,,de afloop┬┤┬┤ of ,,het einde┬┤┬┤. En in Hebree├źn 13,7 staat: ,,Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt┬┤┬┤.[8.4]
Wij vergapen ons vaak aan christenen en voorgangers die pas halverwege zijn. We moeten meer kijken naar voorgangers die tot het einde toe volhard hebben en die daardoor blijvende voorbeelden zijn geworden.
Van veel kranten- en TV-voorgangers weten we nog niet hoe hun levenswandel zal eindigen. Soms word je je dat ook pijnlijk bewust.
Neem daarom vooral een voorbeeld aan hen die de bestemming bereikten.
Vergaap je niet aan wat opeens imponeert, maar kijk je ogen altijd weer uit bij de optocht van Gods overwinnaars en verliezers: samen opgenomen in zijn opstanding voor eeuwig. Allen ons voorbeeld.


3. (En wie volgt?)[9]

De optocht is nu bijna voorbij.
In vers 39 overzien we al die mensen samen ,,die van oudsher om hun geloof geprezen werden┬┤┬┤.

Maar nu gebeurt er iets dat niet gebeurt bij de intocht van de Olympische spelen. Dan is het einde van de optocht ook meteen het slot.
En het gebeurt echt niet dat het publiek van de tribunes gevraagd wordt om zich nu aan te sluiten bij de binnengestroomde sporters.

Maar dat gebeurt wel in Hebree├źn 11.
Daar staat in vers 40 dat God al deze mensen ,,niet zonder ons┬┤┬┤ de volmaaktheid wilde laten bereiken.
Met andere woorden: wij horen erbij. Wij moeten ons aansluiten. Kom van je stoel en ga je aansluiten bij deze optocht van mensen die om hun geloof geprezen werden.[10.1]

Bent u eigenlijk geen sporter? Voelt u zich niet een gelovige die zich wil losmaken om mee te lopen in deze stoet?

Maar het is wel Gods bedoeling. Aan het einde van de stoet is geen reserveruimte, maar daar zijn nog volwaardige plaatsen. Die zijn voor u gereserveerd. Kom en laat zien wat je vlag is![10.2]

*

Waarom moeten we aansluiten?
Omdat deze stoet zich losmaakt van de wereld en op weg is naar Gods volmaaktheid.
En die volmaaktheid kun je niet bereiken zonder je aan te sluiten en zonder je los te maken van de wereld van de mensen die niet geloven.

Aan het slot van vers 38 lezen we daarover iets in een kort zinnetje: ,,Ze waren voor de wereld te goed┬┤┬┤ (NBV).[10.3]
Omdat het maar een kort zinnetje is, is het lastig te vertalen. In de Nieuwe Bijbelvertaling lijkt het alsof de gelovigen te goed zijn voor deze wereld, alsof ze daar eigenlijk op neerkijken.
In de Vertaling van het NBG uit 1951 lijkt het net andersom. Daar staat: ,,De wereld was hunner niet waardig┬┤┬┤. Dan lijkt het net alsof de wereld juist te goed is voor de christenen.
Toch gaat het er niet over wie te goed is voor wie of wie er te slecht is voor wie. De bedoeling is dat gelovigen en deze wereld niet bij elkaar passen. Ze zijn niet gelijkwaardig.

Uit het verband waarin dit zinnetje staat blijken twee dingen.
Enerzijds zijn de gelovigen het niet waard in de ogen van deze wereld om hier een volwaardige plaats te krijgen: vandaar de vervolgingen.
Anderzijds volharden de gelovigen in het geloof ondanks deze vervolgingen en uitsluitingen: blijkbaar is deze wereld het hun niet waard om voor de druk van de ongelovigen te capituleren.
De gelovigen zijn niet `te goed┬┤ voor de wereld zoals de NBV aangeeft, maar het is wel zo dat zij een hoger goed nastreven, desnoods als verschoppelingen in deze wereld.

De optocht van de gelovigen voegt zich niet in deze wereld. De geloofsstoet en de wereld zijn niet compatible, niet goed op elkaar aan te sluiten.

*

Laten we ons dat goed bewust blijven.

Vandaag is er in Nederland bij veel christenen de trend om ,,op de tijd in te spelen┬┤┬┤. Om de taal van de tijd te spreken. Om herkenbaar te worden voor de wereld. Daar worden bij een christelijke omroep zelfs ongelovigen voor in dienst genomen om deze omroep toch maar vooral een aansluiting te geven op de wereld van vandaag. En niet alleen bij massamedia vinden we die houding. Het lijkt wel alsof erediensten, kerkvormen, ethiek vooral herkenbaar en tijdsconform moeten zijn. Het lijkt wel alsof de kerk vooral missionair moet zijn en daarom dan dus ook tijdsconform moet worden in haar vormen en getuigen.[10.4]

Op het eerste gezicht lijkt dat ook de moeite waard: zal meer aansluiting de drempels niet wegnemen en eindelijk meer mensen winnen voor het geloof?
Voor die bekering van alle mensen bidden wij veel, wanneer het goed is.
Maar bij dat gebed moeten we niet vergeten dat er nu eenmaal drempels zijn tussen geloof en wereld.
,,De wereld was hun niet waardig┬┤┬┤.

Het is onmogelijk om vanuit een aansluitingsideaal in deze wereld te leven. Tussen God en de wereld van de mensen is een kloof die alleen door bekering wordt overbrugd. En wanneer je jezelf goed kent, weet je dat die bekering alleen maar het werk van God kan zijn op onze gebeden.
Daarom formeert God een optocht van gelovigen, winnend en verliezend, maar altijd onderscheiden van de wereld, met een eigen oorsprong en een eigen doel.[10.5]
En deze exodus uit het diensthuis leidt het volk van God tot een eredienst en een levenswandel die in de ogen van de Egyptenaren een gruwel waren en in de ogen van de Grieken een dwaasheid. En voor die dwaasheid moeten we ons dan maar niet schamen.

Het is onze taak niet, alle drempels weg te nemen en aansluiting te zoeken bij de tegenwoordige cultuur. Het is Gods werk om mensen over drempels heen te tillen: Hij kan gesloten deuren openen.
Het is ├│nze taak om geen aanstoot te geven en om zelf aansluiting te zoeken bij hen die hun zwakheid hebben overwonnen, op een betere opstanding hebben gehoopt en die daarom in geloof hebben volhard, al werden ze door de wereld achterlijk genoemd en vervolgd.
De wereld was hunner niet waardig.

Daarom komt er geen einde aan die stoet, die voorbijtrekt en ingaat. Altijd vreemd voor de wereld. Maar altijd geborgen bij God.

En ook u wordt geroepen om zich daarbij aan te sluiten. Om alles achter u te laten en Hem te volgen die ons leven is voor eeuwig. Wees niet bang om wereldvreemd genoemd te worden. Als u maar eigen bent bij God. Het is Zijn optocht naar de opstanding. Neem op tijd de moeite, u aan te sluiten!



AMEN[11]


- Terug naar menu